Šolska skupnost

(Na podlagi 6. člena Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (UL. RS 75/2004)

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov, se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela.

Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:

 • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi programom pouka, dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
 • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
 • organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svoji dejavnosti,
 • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne
 • predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej,
 • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
 • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.
Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole. Mentorja lahko predlagajo predstavniki oddelčnih skupnosti.
Pred imenovanjem mentorja si mora ravnatelj pridobiti mnenje skupnosti učencev šole.

PROGRAM DELA

Pogovoriti se ter zbrati predloge o:

 • Vzgojnem načrtu
 • Disciplini in kaznovanju na naši šoli
 • Predlagati spremembe med odmori, po pouku, pred poukom
 • Malica
 • Krožki oz. interesne dejavnosti
 • Predaja ključa
 • Božično-novoletna prireditev
 • Odnosi med učitelji in učenci in učenci med seboj
 • Ocenjevanje znanja
 • Akcija zbiranja starega papirja, zamaškov
 • Šolski radio
 • Šolski prevoz
 • Vključevanje v projekt Zdrave šole
 • Pomagati pri zbiranju denarja za nabavo šolskih žog

 

Predstavniki šolske skupnosti bodo enkrat v letošnjem letu imeli sestanek z ravnateljem, na katerem bodo predstavili  vse svoje predloge in pripombe z vezi z zgoraj navedenimi zadevami.

Enkrat letno bodo poslali pripombe v obravnavo učiteljskemu zboru in svetu staršev.

Predstavniki se bodo udeležili še občinskega otroškega parlamenta v Metliki.

Šolska skupnost se sestane vsaj dvakrat na letno.

Dostopnost