Hišni red

HIŠNI RED ŠOLE

V skladu  z 31. a členom Zakona o osnovni šoli (UR. l. RS, št. 81/06, 102/07) šola s hišnim redom določa območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče in drugo.

 

1. Šolski prostor:

Določila hišnega reda veljajo za šolski prostor OŠ Podzemelj, ki glede na določila Elaborata ureditve meje, parcelacije, spremembe vrste rabe in skice oboda šolskega zemljišča obsega naslednje parcele KO Podzemelj, in sicer:

 • 523/2
 • 522/4
 • 524
 • 518/2
 • 519/1
 • 519/2

2. Veljavnost:

Določila hišnega reda veljajo za vse zaposlene, za učence, za starše in za vse druge, ki vstopajo v šolski prostor.

 

3.  Poslovni čas in uradne ure:

V času poslovanja šole, med 6.00 in 15.50 uro, smejo šolski prostor uporabljati le učenci, delavci šole in drugi, ki so neposredno povezani z delom šole, kot to določa urnik oddelkov oziroma prostorov. Zadrževanje učencev, ki nimajo šolskih obveznosti, na šolskem prostoru v tem času ni dovoljeno, razen v dogovoru z učitelji.

Uradne ure: vsak dan od 7.30 do 14.00

Obiskovalci šole lahko v upravi šole urejajo zadeve vsak dan od 7.30 do 14.30.

 

4.  Uporaba šolskega prostora in organizacija nadzora:

Nadzor v šolskih prostorih opravljajo vsi delavci šole v skladu s svojimi nalogami. (Izjava o varnosti z oceno tveganja, Priloga 3: Pravila varnosti in varnostni ukrepi za učence) V času poslovanja šole je zagotovljen nadzor nad skupinami učencev v okviru šolskega urnika oddelkov oziroma učnih skupin. Za varnost učencev med odmori skrbijo dežurni učitelji po razporedu, ki je objavljen pri dežurnem učencu.

V neposlovnem času šole izvaja občasen nadzor šolskega prostora pooblaščeno varnostno podjetje Sintal d.o.o. Šola je tehnično varovana z alarmom. Na več mestih šolskega prostora so nameščene table z opozorilom o prepovedi dostopa in o prepovedi kajenja.

 

5. Ukrepi za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče:

5.1 SPLOŠNO

 • Za red in higieno v vseh prostorih šole in v okolici šole skrbijo vsi učenci in učitelji ter ostali delavci šole.
 • V šolskih prostorih so učenci obuti v šolske copate.
 • Vsaka oddelčna skupnost določi reditelja za posamezni teden.
 • V šolskih prostorih in v okolici šole se gibljemo tako, da ne ogrožamo ne sebe ne drugih.
 • V  učilnicah se odpirajo okna le v prisotnosti in dovoljenju učitelja.
 • Omarice s televizijskim sprejemnikom se odpirajo in premikajo le v prisotnosti učitelja.
 • Učenci predmetne stopnje se zadržujejo v prostorih predmetne stopnje in ne prehajajo v prostore razredne stopnje in obratno, razen z dovoljenjem dežurnega učitelja.
 • Učenci morajo redno in točno prihajati k pouku, nanj morajo biti pripravljeni.
 • Ob zvonjenju morajo biti vsi učenci v učilnici in na prostorih.
 • Reditelj mora učitelju sporočiti odsotne učence, ki jih le-ta zabeleži v dnevnik.
 • Med poukom učenci ne smejo brez dovoljenja učitelja zapuščati učilnice, igrišča ali drugih prostorov, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalni program.
 • Ob koncu ure učenci zapustijo učilnico šele potem, ko jim to dovoli učitelj.
 • Učenec lahko predčasno zapusti šolsko stavbo le v spremstvu staršev ali na podlagi obvestila razredniku oz. drugemu strokovnemu delavcu šole.
 • Za predmete, ki jih učenci pri pouku ne potrebujejo, šola ne odgovarja.
 • Uporaba mobilnih telefonov med poukom in v šolskih stavbi je prepovedana.
 • Predmete, ki ogrožajo zdravje in varnost učencev in delavcev šole, je prepovedano prinašati v šolo.
 • Škodo, ki nastane zaradi malomarnosti ali namernega uničevanja šolskega inventarja in lastnine ter lastnine sošolcev in delavcev, mora učenec povrniti.
 • V šoli in na šolskih površinah je prepovedano kajenje, žvečenje žvečilnega gumija, uživanje alkoholnih pijač in mamil.

 

5.2 PRIHOD V ŠOLO IN ODHOD IZ ŠOLE

1.-5. razred
 • Prihod učencev v jutranje varstvo (JV) od 6.00 do 8.00 – skozi vhod na razredni stopnji (učenci 1. in 2. r., ki imajo soglasje staršev za obisk JV);
 • učenci, ki niso v jutranjem varstvu in pridejo v šolo kasneje, so pod nadzorom učitelja, ki dežura v prostorih od 1. r.-5. r.
6.-9. razred
 • Učenci, ki imajo pred uro (1. ura za učence od 6. r.-9. r.), prihajajo v šolo od 6.30 do 7.10 skozi glavni vhod.
 • Pred ura (1. ura za učence od 6. r.-9. r.) se začne ob 7.15.
 • Učenci čakajo na pouk v vhodni avli – jedilnici pod nadzorom dežurnega učitelja in se pripravljajo na pouk. Zagotovljen mora biti red in disciplina.
 • Učenci, ki imajo prekinjen urnik (prosto uro), čakajo na nadaljevanje pouka v računalniški učilnici (dežurni učitelj).

 

5.3 MED POUKOM IN PO POUKU

 • Učenci malicajo po urniku, ki ga določi šola.
 • Po pouku učenci zapustijo prostore urejene in odidejo v garderobo, se preobujejo in zapustijo šolsko stavbo.
 • Učenci vozači in tisti, ki čakajo na dejavnosti, počakajo pred šolo, v primeru slabega vremena pa v jedilnici.
 • Učenci, ki prihajajo k popoldanski interesni dejavnosti, počakajo mentorja pred šolo.

 

5.4 DEŽURSTVO UČENCEV IN UČITELJEV

 • Na šoli je organizirano dežurstvo pri glavnem vhodu. Dežurstvo opravljajo učenci od 6. do 9. r.
 • Dežurni učenec gre iskat evidenčni list v tajništvo pred pričetkom dežuranja.
 • Dežurstvo traja od 8.00 do 13.00.
 • Dežurni učenec skrbi za red in disciplino in se ravna po navodilih, ki so zapisna na hrbtni strani evidenčnega lista dežurnega učenca.
 • Dežurni morajo svojo nalogo opravljati vestno, odgovorno in zanesljivo.
 • Učenci dežurajo po razredih po abecednem redu. Vsako zamenjavo so dolžni sporočiti razredniku.

 

5.4.1 DEŽURNI RAZRED – novo !!

Dežurni razred tedensko čisti okolico šole in skrbi za red v šoli, nadzornik je razrednik. Razpored dežurnih razredov pripravi ravnatelj.

Naloge dežurnega razreda:

 • Pomagajo urediti prireditveni prostor v jedilnici ali v drugih prostorih šole.
 • Skrbijo za red in čistočo v sanitarijah in drugih skupnih prostorih šole: ugašajo luči, zapirajo vodo, pobirajo smeti.
 • Skrbijo za urejenost zunanje okolice šole.

 

5.4.2 NALOGE DEŽURNIH UČENCEV

* napisane pri mizi dežurnega učenca

 

5.4.3 NALOGE IN URNIK DEŽURNEGA UČITELJA
 • Dežurni učitelj skrbi za red in disciplino v razredih in avli.
 • Občasno nadzira dogajanje na sanitarijih in v športni dvorani.
 • Skrbi za pravilno razsvetljavo v razredih in jedilnici ter garderobi.
 • Pazi, da učenci vstopajo le v za to primerni obutvi .
 • Opozarja učence na pravočasen odhod v razrede (predura).
 • O večjih kršitvah šolskega reda opozori najprej razrednika, nato vodstvo šole.
 • Če pride do poškodbe učenca, obvesti ravnatelja ter naredi zapisnik o poteku dogodka.
 • Skrbi za pravočasen odhod učencev vozačev v popoldanskem času – dogovor z voznikom.

 

5.5 GOSTUJOČI ZUNANJI SODELAVCI

 • V popoldanskem času je organizirana šola tujega jezika za učence razredne stopnje ter učenje glasbenih inštrumentov.
 • Zunanji sodelavci se dogovorijo s starši o urniku izvajanja pouka.
 • Starši samostojno pripeljejo in odpeljejo svojega otroka iz popoldanskih aktivnosti.
 • Učenci so dolžni tudi v popoldanskem času uporabljati v šolskem prostoru copate.

 

5.6 HIŠNI RED UPORABE ŠPORTNE DVORANE

Glej rubriko “Hišni red telovadnice”.

 

5.7 DRUGO

Sestavni del Hišnega reda OŠ Podzemelj sta še Knjižnični red, Red v računalniški učilnici ter Red v športni dvorani.

Hišni red v celoti  bo podan vsem uporabnikom prostorov šole, objavljen bo na spletnih straneh šole, izvleček hišnega reda pa bo izobešen ob vseh treh vhodih v šolo.

 

Hišni red velja od 1. 9. 2008.

HIŠNI RED TELOVADNICE
HIŠNI RED REKREATIVNIH SKUPIN OB UPORABI TELOVADNICE, GARDEROBE IN UMIVALNICE
 • Vstop v telovadnico je mogoč največ 10 minut pred pričetkom rekreacije na vratih, ki je namenjen vstopu za obiskovalce ( vhod iz notranjega dvorišča ).
 • Vstop v vadbeni prostor telovadnice je mogoč le v čistih telovadnih copatih, ki ne puščajo za seboj sledi ( črnih, belih …). Če vodja skupine to opazi, je dolžan rekreativca opozoriti.
 • V telovadnici sta na voljo 2 garderobi, ki omogočata hkratno uporabo dvema skupinama. Vsaka skupina lahko uporablja samo eno garderobo, razen v primeru skupine, ki je mešana po spolu.
 • Med vadbo v telovadnici naj bodo luči v garderobah ugasnjene.
 • Spuščanje in dviganje košev in pregradne stene, prižiganje in ugašanje luči lahko opravi le čistilka, hišnik ali pa športni pedagog.
 • Vsaka namerno storjena škoda v omenjenih prostorih se zaračuna najemniku. Ob škodi se naredi zapisnik.
 • Vadbo je potrebno končati 5 minut pred zaključkom termina, da se lahko naslednja skupina v miru pripravi.
 • V umivalnici je potrebno po končanjem tuširanju zapreti tuše in ugasniti luči.

 

Ta hišni red je sestavni del pogodbe in s podpisom pogodbe se najemnik strinja tudi z hišnim redom.


 

bralna-znacka-velikaotrociorg_brezozadja


svetovalnica-276x300