KNJIŽNIČNI RED

 

1. člen

SPLOŠNE DOLOČBE

Knjižnični red knjižnice OŠ Podzemelj temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/2001) in Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. list RS, št. 29/2003) in mora biti dostopen vsem članom knjižnice.

Knjižnični red ureja odnose med šolsko knjižnico OŠ Podzemelj in člani kot uporabniki njenih storitev. Določa etiko poslovanja, pravice in dolžnosti knjižnice, uporabnikov in članov knjižnice, dostopnost in pogoje uporabe knjižnice, časovne in druge omejitve pri izposoji gradiva, storitvah in uporabi knjižnice.

2. člen

ČLANSTVO

Ob vpisu na OŠ Podzemelj vsak učenec postane član šolske knjižnice. Vpisnine in članarine ni. Vsak delavec OŠ Podzemelj je član šolske knjižnice. Vpisnine in članarine ni. Članom knjižnice je knjižnično gradivo dostopno brezplačno. Članstvo se podaljša vsako leto ob začetku šolskega leta.

3. člen

ČAS ODPRTOSTI ŠOLSKE KNJIŽNICE

Šolska knjižnica je za izposojo odprta vsak dan po urniku, ki je objavljen na vratih in spletni strani. Vsi učenci (in delavci šole) imajo možnost uporabe knjižnice in njenega gradiva v dopoldanskem času ob prisotnosti in po dogovoru s knjižničarko. Kadar v knjižnici poteka pouk, izposoja ni mogoča.

4. člen

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Knjige si uporabniki izposojajo za 14 dni. Izposojo knjig je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni. Knjig za domače branje in bralno značko ne podaljšujemo.

Učenci 1. in 2. razreda si lahko izposodijo največ 2 enoti knjižničnega gradiva hkrati. Učenci 3. razreda si lahko izposodijo največ 3 enote knjižničnega gradiva. Učenci od 4. do 9. razreda, si lahko izposodijo največ 4 enote knjižničnega gradiva. S tem želimo omogočiti vsem učencem pretočnost, raznolikost in preglednost nad izposojenim gradivom.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja začasno odreče. To pomeni, da učenec, ki ima izposojeno gradivo, ki mu je pretekel rok izposoje za več kot 10 dni, si novega gradiva ne more izposoditi, dokler ne vrne zamujenega.

Knjižnično gradivo, ki ga je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice:

1. gradivo, ki je zaradi svojega formata ali vsebine namenjeno le čitalniški uporabi,

2. periodični tisk,

3. bibliografije, enciklopedije, leksikoni, slovarji in druga referenčna literatura.

5. člen

ODŠKODNINE ZA POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode le-to nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko.

6. člen

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Pisanje, podčrtavanje, barvanje, mečkanje in trganje knjig je prepovedano.

7. člen

OBNAŠANJE V PROSTORIH ŠOLSKE KNJIŽNICE

V knjižnico vstopamo obuti v copate. S knjižničnim gradivom, opremo in napravami v knjižnici moramo ravnati skrbno in odgovorno. V knjižnici je nujna obzirnost do vseh uporabnikov knjižnice. Vstopamo tiho, pozdravimo, se ne pogovarjamo glasno in ne motimo učencev, ki se učijo. Vstop v šolsko knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen. Po knjižnici oz. med policami hodimo mirno in počasi.

Ob odhodu iz knjižnice je član dolžan predložiti gradivo, ki si ga želi izposoditi, da ga knjižničarki registrirata.

Uporaba raznih elektronskih naprav, ki bi motile knjižnični red, ni dovoljena.

8. člen

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Računalniška oprema, ki se nahaja v knjižnici, je na voljo vsem članom knjižnice po dogovoru s knjižničarko.

Knjižničarjeva informacijsko komunikacijska oprema ni na voljo članom knjižnice.

9. člen

VRAČILO GRADIVA OB KONCU ŠOLSKEGA LETA

Ob koncu šolskega leta je potrebno izposojeno gradivo vrniti v šolsko knjižnico.

10. člen

KNJIŽNIČNO GRADIVO

Vso knjižnično gradivo je v prostem pristopu. Leposlovje za učence je urejeno po starostnih stopnjah, ostalo gradivo pa po UDK-sistemu postavitve.

Knjižničarki obveščata člane o novem knjižničnem gradivu s postavitvijo knjižničnega gradiva na razstavne police z novostmi.

Dostopnost