Došel je, došel, zeleni Jure

V šolskem letu 2014/15 smo zaključili inovacijski projekt, ki smo ga naslovili Došel je, došel, zeleni Jure in je potekal pod okriljem Zavoda za šolstvo republike Slovenije.

Pri učencih naše šole, predvsem učencih tretje triade, opažamo slabo poznavanje domačega – belokranjskega ljudskega glasbenega izročila. Poznavanje je omejeno na zgolj nekaj najbolj znanih belokranjskih ljudskih pesmi, npr. Lepa Anka, Hruške, jabuke, slive, Pastirče mlado. Predvsem poznavanje ljudskih običajev pa je na izrazito nizki ravni. Učenci ne poznajo dejavnosti folklornih skupin, ne poznajo folklornih festivalov, posledično se ne zavedajo, da je ohranjanje ljudskega izročila pomembno za ohranjanje narodne identitete.

Ker učenci ne poznajo belokranjskega ljudskega glasbenega izročila, smo se vprašali, na kakšen način jim ga lahko približamo in hkrati vključimo v pedagoški proces. Želeli smo, da so učenci pri tem čim bolj aktivni in samostojni ter preko lastnega ustvarjanja dosežejo zastavljene cilje.

Najprej smo razmišljali v kakšnem obsegu naj se lotimo raziskovanja belokranjskega ljudskega glasbenega izročila. Ker je le to zelo bogato, smo se odločili za jurjevske običaje, ki so najbolj poznani in še delno živi (jurjevanje kot festival v Črnomlju, jurjevanje v Adlešičih.

Nato nas je zanimalo, v kolikšni meri je običaj poznan pri učencih in njihovih starših ter sorodnikih (anketa).

V projekt smo želeli vključiti vse učence šole, zato smo razmišljali o dejavnostih, s katerimi bi jih lahko vključili v projekt, predvsem preko lastnega raziskovalnega in ustvarjalnega dela.

Sledilo je aktivno delo učencev, ki so ga usmerjali učitelji člani strokovnega tima v sodelovanju z ostalimi učitelji.

Vse ugotovitve, aktivnosti in dosežke so učenci predstavili na dnevu šole in v šolskem glasilu, povzetek vsega pa smo zabeležili na DVD-ju in objavili na you tube kanalu.

 

Dejavnosti, ki smo jih izvedli v okviru projekta:

  • Izvedba ankete o poznavanju jurjevskih običajev (učenci, starši, sorodniki).
  • Izvedba delavnice izdelava jurjevskih inštrumentov za vse učence šole (zunanji sodelavec).
  • Koledovanje učencev folklornega krožka za jurjevo v vasi Podzemelj.
  • Glasbeno ustvarjanje na temo jurjevskih pesmi (učenci 6. do 9. razreda)
  • Likovno ustvarjanje na temo jurjevanja (učenci 1. do 5. razreda)
  • Iskanje in študij notne literature na temo jurjevanja (OPZ in MPZ).
  • Preučevanje besedišča v jurjevskih pesmih (učenci 8. razreda).
  • Plesno izražanje na temo jurjevske tematike v glasbi (učenci 1. razreda in plesni krožek).

 

Po zaključku vseh dejavnosti, ki smo jih izvedli, smo ugotovili, da so učencem jurjevski običaji bolj poznani kot pred začetkom projekta. Dosegli smo, da so do novih spoznanj prišli preko lastne aktivnosti. Ob tem so izrazili zadovoljstvo ob aktivih metodah dela.

V projekt so zajeti vsi učenci šole od 1. do 9. razreda in 37 oseb različnih starosti (starši in sorodniki) ter  4 zunanji sodelavci.

Barica Flajnik Koželj

Dostopnost